Regulamin konkursu: „radość czytania” (26 czerwca – 1 lipca 2018 r.)

Regulamin Konkursu

 

 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki konkursu „Radość czytania”– zwanego dalej „Konkursem”.

1.2 Przystąpienie do Konkursu stanowi automatyczną akceptację warunków  Regulaminu Konkursu. Naruszenie przez Uczestnika postanowień Regulaminu stanowi podstawę do odmowy wydania nagrody.

1.3. Organizatorem Konkursu „Radość czytania”– jest firma Kurier Kolejowy Sp. z o.o.Sp.k. z siedzibą w Warszawie 02-353, przy ul. Szczęśliwickiej 62,wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowegonr KRS 00006743,REGON: 367 13 33 50, NIP: 5252708557,zwana dalej „Organizatorem”.

1.4. Fundatorem nagród jest organizator.

1.5. Konkurs jest zarządzany, obsługiwany i organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 26. 06. 2018 roku do 1. 07. 2018 roku.

1.6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie www.naprzejazd.eu w zakładce „Konkursy”.

1.7 Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

 1. Definicje

2.1. Konkurs organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach określonych w treści Regulaminu.

2.2. Regulamin – Regulamin Konkursuokreślający zasady i warunki przebiegu Konkursu oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestnika.

2.3. Uczestnik – Uczestnik Konkursu, który spełnia warunki określone w paragrafie 3.1.

2.4. Zwycięzca –Uczestnik, który na podstawie reguł określonych w regulaminie jest zwycięzcą Nagrody.

2.5. Komisja Konkursowa – powołana przez Organizatora 3-osobowa Komisja, która  czuwa nad przebiegiem Konkursu oraz realizuje powierzone jej przez Fundatora zadaniazwiązane z organizacją Konkursu, w tym decyduje o przyznaniu nagród i rozstrzyga w sytuacjach spornych.

2.6. Czas trwania konkursu –czas, który jest liczony od dnia 26. 06.2018 roku do

 1. 07.2018 roku

2.7. Zadaniem Uczestnika jest umieszczenie pod postem konkursowym na fanpage: www.facebook.com/naprzejazd/ – krótkiego wiersza na temat „radości czytania”.

2.8. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrodę rzeczową w postaci: 1 z 3 książek konkursowych. Liczba dostępnych książek (nagród): 3.

 

 

 

 

 

 

III. Uczestnicy konkursu

3.1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w momencie wzięcia udziału w Konkursie ukończyły 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz zaakceptowały regulamin.

3.2. Spełnienie warunków zawartych w punkcie 3.1 pozwala na wzięcie udziału w Konkursie.

 

 1. Przebieg konkursu

4.1. Konkurs trwa od dnia 26. 06. 2018 od godziny 12:00 do dnia 1. 07. 2018 roku do godziny 23:59:59  według czasu lokalnego (Polska).

4.2. Komentarze należy zamieścić na fanpage: www.facebook.com/naprzejazd/

4.3.Komisja wyłoni Zwycięzców.

4.4 Komisja przyznaje Nagrody, dokonując wyboru spośród najciekawszych komentarzy.

 

 1. Zasady przyznawania nagród

5.1. Nagrody wymienione w niniejszym Regulaminie w żadnym wypadku nie podlegają wymianie na gotówkę lub żadnej innej gratyfikacji.

5.2. Jeden Uczestnik może wygrać jedynie jedną nagrodę/ w okresie trwania całego Konkursu.

5.3. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele redakcji magazynu „Na przejazd”.

5.4. Wyniki Konkursu, imię i nazwisko Zwycięzcy, mogą być opublikowane na stronie www.naprzejazd.eu.

5.5. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na przyznanie Nagród w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez próbę złamania zabezpieczeń serwisu internetowego lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń serwisu, lub innych działań sprzecznych z ideą i celem Konkursu, Uczestnik nie zostanie uwzględniony w procesie przyznawania nagród.

 

 1. Ogłoszenie wyników Konkursu i zasady wydawania nagród

6.1. Zwycięzcyzostaną ogłoszeni na stronie pod adresem www.naprzejazd.eu

6.2. Warunkiem odebrania nagrody jest przesłanie w ciągu 48 godz. Na stronie: www.naprzejazd.eu wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres korespondencyjny,
 • Numer telefonu,
 • Adres e-mail,

 

6.3. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w punkcie 6.2., przekroczenie dopuszczalnego terminu lub wysłanie nieprawidłowych danych skutkuje utratą prawa do nagrody.

6.4. Przyznane w konkursie nagrody zostaną wysłane uczestnikom w terminie do 21 dni kalendarzowych, od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w punkcie 6.2.

6.5. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką poleconą na adres wskazany przez Zwycięzcę.

 

 

VII. Dane osobowe

7.1. Dane uczestników Konkursu, podane przez nich zgodnie z Regulaminem, będą przetwarzane na zasadach przewidzianych prawem o ochronie danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym z wyłonieniem zwycięzców, ogłoszeniem wyników Konkursu, przyznaniem i wydaniem im nagród. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator jako administrator danych osobowych przetwarzający dane w celach zarządzania akcjami promocyjnymi i celach statystycznych.

7.2. Administrator przetrzymuje w bazie następujące dane Uczestnika: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres wraz z kodem pocztowym. Dane te są wykorzystywane  wyłącznie na potrzeby realizacji działań związanych z Konkursem i są przechowywane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych osobowych. Dane zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu wszelkich działań mających na celu wypełnienie warunków Konkursu i dostarczenia nagród.

7.3. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych podanych przez Uczestnika zgodnie z Regulaminem dla wypełnienia usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu wobec jej Uczestników, polegających w szczególności na przyznawaniu i wydawaniu nagród.

7.4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych uniemożliwia uczestnictwo w Konkursie.

7.5. Uczestnicy Konkursu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, a także prawo do kontroli tych danych i uprawnienia przewidziane prawem o ochronie danych osobowych.

 

VIII. Odpowiedzialność Organizatora

8.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, niezależne bezpośrednio od Organizatora, a mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

8.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia utracone lub uszkodzone, chyba że ich uszkodzenie lub utrata nastąpiły z winy Organizatora.

 

 1. Reklamacje

9.1. Reklamacje, co do przebiegu Konkursu, mogą być zgłaszane pisemnie na adres: Kurier Kolejowy Sp. z o.o., Sp. k. ul. Szczęśliwicka 62, 02-353 Warszawa, z dopiskiem „Muzyka ze słońcem”. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje mogą być zgłaszane od momentu zaistnienia przyczyny do złożenia reklamacji, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu.

9.2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

9.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail i dokładny adres Uczestnika, podane podczas rejestracji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Pisemna reklamacja musi być opatrzona własnoręcznym podpisem.

9.4. Reklamacje są rozpatrywaneprzez Organizatora w terminie 21 dni od dnia doręczenia ich Organizatorowi.

9.5. Organizator będzie rozpatrywaćreklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu.

9.6. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Po rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony o treści decyzji Organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnymi w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Konkursie oraz będącym podstawą do określenia praw i obowiązków Uczestników i Organizatora Konkursu.

10.2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Organizatora.

10.2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu na stronie internetowej www.naprzejazd.eu