Jestem dumny wykonuję zawód kolejowy

technik

Kolej przeżywa swój renesans. O wyborze tego środka transportu decyduje wiele czynników: szybkość, bezpieczeństwo, komfort podróży, a przede wszystkim dostępność. Rosnąca popularność sprawia, że przed przewoźnikami stawia się coraz większe wymagania.

Kto pamięta charakterystyczny stukot, kiedy koła wagonów wpadały w szczeliny między kolejnymi odcinkami szyn kolejowych? Kiedyś pozostawianie takich przerw było wymagane ze względu na rozszerzalność cieplną szyn. Obecne technologie pozwalają budować torowiska bezstykowe, co gwarantuje płynne i przyjemne przemierzanie długich tras kolejowych.

Potrzebni specjaliści

Wszelkie zmiany, modernizacje czy budowa lub rozbudowa infrastruktury kolejowej na całym obszarze naszego kraju wymagają ogromnej liczby rąk do pracy. Plany modernizacyjne są bardzo ambitne i obejmują stare i nowe szlaki kolejowe. Obecnie jadąc pociągiem, mkniesz po nowoczesnym już torowisku oczekującym remontu lub za oknem widzisz maszyny i zespoły pracowników układających nowe torowiska. Uciążliwości podróżowania związane z trwającymi pracami torowymi byłyby mniejsze, gdyby prace przebiegały szybciej. Ale do tego potrzebna jest specjalistycznie wykształcona kadra. Każdy absolwent kierunku technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych znajdzie zatrudnienie. Zapotrzebowanie na ten bardzo atrakcyjny, rzadki i satysfakcjonujący zawód jest tak duże, że często zachętą do podjęcia nauki na tym kierunku jest oferowanie stypendiów kolejowych dla uczącej się młodzieży.

W procesie kształcenia zawodowego podejmowane są działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Jaka wybrać specjalność?

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i koordynacji robót związanych
z budową i utrzymaniem dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów inżynieryjnych;
2) oceniania stanu technicznego dróg i mostów kolejowych;
3) podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo ruchu kolejowego w przypadku awarii lub klęsk żywiołowych;
4) prowadzenia dokumentacji budowy;
5) sporządzania kosztorysów kolejowych robót drogowo – mostowych oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych może wspomagać opracowanie projektów wykonawczych, technicznych, geodezyjnych, sporządzanie kosztorysów budowy dróg i mostów kolejowych. Zapewnia ciągłość pracy na liniach kolejowych i bocznicach zgodnie z potrzebami zakładu, posługując się standardową aparaturą pomiarową i narzędziami, pozwalającymi na określenie i poprawę parametrów toru, stanu podsypki, szyn i złączek wraz z rozjazdami.

Technik dróg kolejowych pracuje najczęściej w terenie, w ruchu ciągłym i w zmiennych warunkach atmosferycznych. Prace torowe zwykle odbywają się na eksploatowanych liniach kolejowych, często bez ograniczenia ruchu pociągów, tramwajów lub samochodów. Prace na mostach wykonywane są na dużych wysokościach, na rusztowaniach i pomostach roboczych. Niektóre prace prowadzone są w pomieszczeniach zamkniętych.